เนื่องจากรัฐบาเซิลมีีประชากรชาวต่างชาติอาศัยอยู่และทำงานเป็นสัดส่วนจำนวนมาก  ทางหน่วยงาน
ได้เชิญสมาคมเพื่อนไทยบาเซิล และรอบเขตปริมณฑลเข้าร่วมงาน  ในครั้งนี้ด้วย ทางสมาคมเห็นว่า  ปี 2549 นี้เป็นปีที่   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อันทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาวไทย  ทรงขึ้นครองพระราชสมบัติครบรอบ 
หกสิบปี เนื่องในโอกาสนี้ทางสมาคมจึงร่วมจัด   ขบวนพาเหรดในนามของชาวไทย  ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวาย
แด่พ่อหลวง  ของพวกเราปวงชนชาวไทย  และด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน  ทำให้เพื่อนชาวไทยทั้งในเขตเมือง
บาเซิล และรัฐใกล้เคียง  รวมทั้งเพื่อนชาวไทยในเขตแดนประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศสได้เข้าร่วม
ขบวนแห่พาเหรด สี่ภาคครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ระหว่างเดินขบวนมีการแสดง  ของภาคต่างๆประกอบด้วย คืิอ
รำกลองยาว เซิ้ง ฟ้อนเล็บ และมวยไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของผู้ชมชาวสวิสและชาวไทยสองฝั่งถนนตลอดระยะทางการ
แสดงขบวนพาเหรด