สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์นจัดให้มีเทศกาลอาหารไทย
ประจำปี ณ บริเวณสถานเอกอัครราชทูตไทย ในเดือนกรกฎาคม
โดยเชิญสมาคม ชมรมกลุ่มต่างๆ
ของชุมชนไทย และร้านอาหารเข้าร่วมงานออกร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทั้งยังมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทย และการแสดงทางวัฒ
นธรรมไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ครัวไทยและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่
รู้จักกันดีขึ้นแก่ชาวสวิส สมาคมเพื่อนไทยบาเซิิลและรอบเขตปริมณฑล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มานับตั้งแต่เริ่มแรก  โดยจัดขายอาหารและเครื่อง
ดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลไทย
และเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคม และปีที่จะมาถึงนี่ นับได้ว่าเทศกาล
อาหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นจะครบรอบสิบปี
การจัดงานเผยแพร่อาหารไทยและวัฒนธรรมไทย